İşyeri Hekimliği

Bilçe Bilişim Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Bilçe Ortak Sağlık Güvenlik Birimi her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle, Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İşyeri hekimlerimiz, iş yerinizde gerekli hizmetleri vermektedirler;

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

İşe Giriş Muayeneleri

Peryodik Sağlık Tarama

Mobil Araç İle Sağlık Tarama

s004

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

Acil Durum Eylem Planı

Risk Analizi ve Değerlendirme

Peryodik Bakım ve Ölçüm Kontrolleri

İSG Kurulunu Oluşturma

Ortam Ölçümleri

Yıllık Değerlendirme Raporu

Çalışma Ortamı Gözetimi

Slide background

Bilçe Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş sağlığı ve Güvenliği çalışanın yaşamına verilen değerdir.

Ana Sayfa
­

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

Acil Durum Eylem Planı

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

Acil Durum Eylem Planı

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

Risk Analizi ve Değerlendirme

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

Risk Analizi ve Değerlendirme

İş Güvenliği Hizmetlerimiz
İşyeri Hekimliğiİşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimdir.Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfıdır.İşyeri Hekimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

Bu hizmet OSGB ile sözleşme yapılarak OSGB ile sözleşmeli bir işyeri hekiminden de alınabilir.

s005_2İşyeri hekimlerimiz gerekli labarotuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlar, bağışıklama çalışmaları yaparak işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.İşyeri hekimlerimiz özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar.

Peryodik Sağlık TaramaAşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

  • İşe girişlerinde,
  • İş değişikliğinde,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar,

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

Gezer mobil sağlık aracımızla akciğer filmleri dijital cihazlarımızla çekilmekte ve DVD ortamında hazırlanmaktadır. İşitme testleri, solunum fonksiyon testleri, portör muayeneleri hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.

Mobil Araç İle Sağlık TaramaÇalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız.Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Bilçe OSGB iş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

BİLÇE OSGB olarak işletmenizde zaman kaybı olmadan çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu tüm muayene hizmetini sağlayabiliyoruz.

Periyodik Muayene
Portör Muayenesi
Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu
Akciğer Grafisi
Odyometri Testi
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
Aşıların Vurulması
İdrarda ve Kanda Testler (Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit ­vb.)

Bilçe Bilişim Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 100%
İş Güvenliği Uzmanlığı20 Haziran 2012 tarihinde yasalaşan ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular da gözetim yapması zorunlu hale getirilmiştir.

İş güvenliği uzmanlığı hizmetinde, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak konularında işverene önerilerde bulunulur. Bu kapsamda, tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konuları ele alınır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 18 Haziran 2013 tarihinde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Acil durum, İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanır. Bu durumlar karşısında yapılacak iş ve işlemler uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan ise acil durum planıdır.

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alınarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alınması, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri acil durum planlarının hazırlanması veri oluşturur.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alınmalıdır. Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirilir. Acil durum ekipleri oluşturulur. Araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır.

29 Aralık 2012 de yayınlanan 1 Ocak 2013’den itibaren yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre işveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

Risk değerlendirmesi, işveren veya vekili, iş güvenlik uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcileri. destek elemanlar ile işyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşturulacak ekiple yapılı

25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği işveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alması gereklidir.

İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurulur, ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edilir. İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alınır.

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

Kontrol sonuçlarının kayıt altına alınması ve yetkililer tarafından her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanması gereklidir.

6331 Sayılı Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 22’e göre; Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturması gereklidir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

18 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik’e göre bu kurullar; İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, halinde sivil savunma uzmanı formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci den oluşur.

Kurul; İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol gösterir, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirir, tedbirleri belirler, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunur. İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit eder. İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlar, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlar.

Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu çalışma ortamının ölçülebilir, izlenebilir bir şekilde ele alınmasını, işyerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrolü gerektirmektedir. Bu kapsamda işveren, çalışma ortamında yapılan işten dolayı ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen faktörleri belirlemek, takibini yapmak, ve önlemini almak gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri gerçekleştirmek ve uygun bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür.

Ortam gürültü ölçümü, kişisel maruziyetler, gürültü haritalaması ölçümleri, termal kontrol Ölçümü (Sıcaklık, nem, hava akış hızı); gece ve gündüz aydınlatma ölçümü; toz ölçümü; titreşim ölçümleri; gaz ve buhar ölçümleri risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde, herhangi bir kaza olduğunda gerekmesi halinde yapılması gerekmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler kapsamında yapılan risk değerlendirmeleri, ortam ölçümleri işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, radyolojik, biyolojik, toksikolojik analizler, fizyolojik ve biyolojik teslter, eğitim çalışmaları ile diğer çalışmalar değerlendirilir.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporu iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi tarafından yıllık değerlendirme raporu hazırlanır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli şartıdır. 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu işverene ve işçilere çalışma ortamının gözetimi için çeşitli yükümlülükler yüklemiştir. İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

Çalışma ortamının gözetimi yapılarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamın oluşturulması sağlanır. Sağlık ve güvenlik yönünden çalışma ortamında inceleme yapılır. Sağlık gözetimi, işyerinde iş ve işçi ile ilgili tüm süreçlerde sağlığı etkileme potansiyeli olan risklerin değerlendirilmesi ve kontrolünün yapılmasıdır. Çalışma ortamında sağlık yönünden gözetimler işyeri hekimi önderliğinde yapılır. Çalışanların uygun işe yerleştirilmesi, işyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi, işyeri risklerinin kontrolü, aralıklı kontrol muayeneleri, işyerinde sağlık hizmetleri bu kapsamda gerçekleştirilir.

İş güvenliği uzmanı önderliğinde yapılan teknik yönden gözetimde ise işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanları, kullanılan ve üretilen maddeler, çalışanlar güvenlik yönünden hangi tehlikelere maruz kalabilirler ve bu tehlikelere maruziyetleri engellenebilirliği veya azaltılabilirliği incelenir. Bu kapsamda makine, tezgah ve tesislerin kontrol ve deneyleri, ortam ölçümleri konrol edilir.