6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 18 Haziran 2013 tarihinde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Acil durum, İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanır. Bu durumlar karşısında yapılacak iş ve işlemler uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan ise acil durum planıdır.

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alınarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alınması, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri acil durum planlarının hazırlanması veri oluşturur.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alınmalıdır. Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirilir. Acil durum ekipleri oluşturulur. Araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır.

Firmaların olası acil durumlara hazırlık için

  • Tahliye planlamalarını
  • Acil durum ekiplerini
  • Haberleşme organizayonu
  • Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler
  • Medya ile ilişkiler
  • Toplanma bölgelerini
  • Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlamalarını
  • Belirlemesi gerekmektedir.